درباره کشیش رسول حیدریکشیش رسول حیدری در ۱۱ آپریل ۱۹۹۷ در تهران به مسیح ایمان آورد و پس از گذراندن کلاس های مسیحیت چیست , تعمید گرفته و شروع به بشارت دادن و تعالیم کلام خدا در بین نو ایمان داران کرد. ایشان با هدایت خداوند و یاری خادمین و ایمانداران در شهر لنز اتریش کلیسایی بنا کرد و پس از آمدن به آمریکا در کلیسای ایرانیان به عنوان یکی از رهبران آن کلیسا , مشغول به خمات در امور تدریس کلام خدا , پیگیری افراد و موعظه شد. هم چنین در این سال ها دروس دانشگاهی الهیات مسیحی را گذرانید و در پیگیری رویائی که خداوند سال های قبل به او داده بود, " Ministry Of Van Guard Peace Makers " را به فیض خداوند , و به اتفاق ایمان داران داوطلب برای نجات جان ها در مناطق خاور میانه تاسیس کرد . ایشان پس از دست گذاری, برای خدمت کشیشی , کلیسای پرستندگان مسیح را به قوت خدا بنا کرد و هم اینک مشغول به خدمت خداوند در آن کلیسا می باشد.