ايمان نامه کلیسای پرستندگان مسيح

ما ایمان داریم که کتاب مقدس مرجعی است ملهم از خدا، مصون از خطا و دارای اقتدار برای اعتقادات و اصول ایمان مسیحی.
ما ایمان داریم که خدای واحد، وجودی است ازلی و ابدی در سه شخصیت پدر، پسر و روح القدس.
ما ایمان داریم که انسان شبیه خدا آفریده شد، ولی در اثر گناه، تباه شده است و قدرت نجات خویش را ندارد.
ما ایمان داریم که تنها امید بشر ایمان آوردن به عیسی مسیح، پسر خداست که از باکره زاده شد، مجازات گناهان بشر را برخود گرفته جان بداد، و سپس از میان مردگان برخاست؛ و انسان با پذیرفتن او همچون نجات دهنده و خداوند خود، به واسطۀ خون او نجات می‏یابد.
ما ایمان داریم که عیسی مسیح با اقتدار و جلال به این دنیا باز خواهد گشت و بر مردگان و زندگان داورى نمايد.
ما ایمان داریم که روح القدس در درون هر آنکس که مسیح را بپذیرد قرار می‏گیرد تا او را برای داشتن زندگی پارسایانه و مقدس نیرو بخشد.
ما ایمان داریم که کلیسا بدن مسیح است و شامل آنانی است که با ایمان آوردن به مسیح، به واسطۀ روح القدس که در درون آنهاست، تولد جدید روحانی یافته‏اند. مأموریت کلیسای مسیح، از یک سو رساندن بشارت مسیح به همۀ جهانیان، و از سوی دیگر تقویت و تربیت مسیحیان ایماندار است.